Om ETK

Om oss

ETK, Energitekniska Konstruktioner AB är ett entreprenadföretag inom energibranschen. Verksamhetens tonvikt ligger på totallösningar av kraftvärmeproduktionsanläggningar. Vi arbetar helt och hållet med kundspecifika lösningar och tar dig som kund hela vägen från förstudie till komplett uppförd och driftsatt anläggning.

Vision

ETK ska genom att upprätthålla företagets värdegrunder, affärsmässighet, långsiktighet, seriositet och ödmjukt utveckla och effektivisera projektarbetet och på så vis skapa mervärde för våra kunder.

Affärsidé

Att på entreprenadbasis inom energi- och tekniksektorn bistå kommunala värme- och kraftvärmeverk samt industriprocessanläggningar med kundspecifika lösningar. Med utgångspunkt från kundens önskemål presentera en helhetslösning från förstudie till komplett uppförd och driftsatt anläggning. Utförd med optimerad och beprövad teknik på kommersiella grunder.

Historik

Företaget grundades 1993 av Anders Nyman och Roland Nilsson. ETK ägs idag helt av ETK Holding AB.

Ekonomisk information

ETK omsätter 50 – 100 miljoner kronor per år med gott rörelseresultat.

Högsta kreditvärdighet har tilldelats av UC.

För ytterligare information eller kopia på årsredovisning var vänlig att kontakta företagets ledning.

Miljöpolicy

ETK och dess leverantörers arbete ska utgöra en minimal miljöbelastning. Våra produkter skall vara ett alternativ som ger en god energihushållning.

Detta gör vi genom att:

 • Alla medarbetare skall ta ansvar för miljöarbetet.
 • Så långt det är möjligt reducera den avfallsmängd som vi själva producerar.
 • Vid inköp ska vi inom gällande ram för krav på pris och kvalitet välja de tjänster, komponenter, material etc. som ger den minsta negativa miljöpåverkan.
 • Vara informerad om samt följa gällande miljölagstiftning.
 • Ställa lika höga krav på våra leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
 • Upprätthålla samt utveckla vårt miljöledningssystem.

Alla medarbetare stödjer denna policy, ledningen arbetar för att hitta vägar för ständiga förbättringar.

Policy för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

ETK skall ha en god och säker arbetsmiljö för alla medarbetare, kunder och leverantörer.

Detta gör vi genom att:

 • Ha engagerade och medvetna medarbetare.
 • Alla nyanställda informeras om företagets rutiner och policys.
 • Beakta arbetsmiljö och säkerhetsfrågor vid inköp.
 • Ledarskapet ska utövas med dialog om mål och arbetsmetoder.
 • Förebygga och undanröja risker för skada och ohälsa.
 • Personalen stimuleras till fysisk aktivitet.
 • Alkohol och droger är förbjudet under arbete.
 • Ha en stimulerande miljö med arbetsglädje och delaktighet.
 • Verka för att särbehandling inte förekommer.
 • Systematiskt förbättra arbetsmiljöarbetet genom att följa riktlinjerna i AFS2001:1
 • Följa upp sjukskrivningar/arbetsskador och vidta åtgärder i syfte att förbättra för den enskilde.
 • Känna till och följa lokal arbetsmiljöplan vid arbete utanför kontoret.
 • Vara informerad om samt uppfylla krav i lagar och förordningar.

Alla medarbetare stödjer denna policy, ledningen arbetar för att hitta vägar för ständiga förbättringar.

Kvalitetspolicy

ETK skall på ett effektiv och lyhört sätt göra varje beställare till en nöjd kund och varje projekt till en bra referensanläggning.

Detta gör vi genom att:

 • Alla funktioner inom organisationen tar fullt kvalitetsansvar.
 • ETK’s arbete ska präglas av långsiktighet, seriositet, öppenhet och ödmjukhet med syfte att vi ska uppfattas som en tydlig och tillgänglig organisation.
 • Kunden sätts i fokus, kunden ska erhålla minst den förväntade kvaliteten.
 • Vi ska utbilda och stimulera våra medarbetare att arbeta med en hög grad av engagemang och proffsighet.
 • Vi ska ställa lika höga krav på våra leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
 • Ständigt förbättra arbetet, och följa upp dessa förbättringar

Alla medarbetare stödjer denna policy, ledningen arbetar för att hitta vägar för ständiga förbättringar.