Teknik och produkter

Kraftvärmeproduktionsanläggning (Principbild)

Projektering

Hela anläggningen projekteras i 3D. I de fall fler entreprenörer samarbetar sammanfogas respektive projektering till en gemensam 3D-layout.

Balance of Plant

 • Balance of Plant omfattar principiellt följande huvuddelar:
 • Avfallstravers
 • Plockkran
 • Ångsystem
 • Matarvattensystem
 • Kondensatsystem
 • Turbinkondensor
 • Fjärrvärmesystem
 • Kylvattensystem
 • Mellanspänningsställverk (11 alt 22kV)
 • Lågspänningsställverk (0.4kV)
 • Transformatorer
 • Elsystem och elinstallationer
 • Styr- och övervakningssystem
 • Operatörssystem

Bränslelager med bränslehantering

Bränslelager

Bränslet bestående av brännbar fraktion av hushålls- och industriavfall eller biobränsle kommer till anläggningen med bakåt-och/eller sidottippade fordon. Bränslet tippas i lagrets mottagningsficka.

Bränslelagret är av typ traverssystem. Gripskopan ombesörjer dels omlastning i lagret samt matningen till pannfickan. Gripskopetraversen är helt automatstyrd men kan även manövreras från en förarstol i driftrummet.

Tekniska data
Volym bränslelager ca 3 500 m3
Volym mottagningsficka ca 800 m3

Aska och slagghantering

Anläggningen utformas så att allt slagg, bottenaska och rostergenomfall, efter uppfuktning transporteras och utlägges i ask- och slaggrummed med en skraptransportör av ETK:s fabrikat.

Ugn och panna

Ugn för förbränning av hushålls- och industriavfall eller biobränsle med temperaturer och uppehållstider enligt europeiska normer. Vattenrörspanna för generering av överhettad ånga för el-och fjärrvärmeproduktion.

Ångturbinanläggning

Ångturbinanläggning med tillhörande kondensoranläggning för generering av elektricitet och fjärrvärme.

Rökgasreningsanläggning

Rökgasreningsanläggning för rening av rökgasen med emissioner enligt europeiska normer.

Rörteknisk anläggning

Den rörtekniska anläggningen uppdelas i 3 enheter.

 • Ångsystem
 • Fjärrvärmekrets
 • Servicerörsystem, kall- och varmvatten
Ångsystem

Komplett ångsystem från pannan till turbin/kondensor och via matarvattentak och pumpar tillbaka till pannan.

Fjärrvärmekrets

Fjärrvärmesystemet från kondensorn avslutas med ventilen och rör till insida pannhallsvägg.

Servicerörsystem

Kallvattenmatning, brandposter, instrument och tryckluft.

Elektrifiering av anläggningen

Elektrifiering av anläggningen från mellanspänningsställverk ( 11 alt. 22 kV ) via transformatorer 11 alt. 22/0,4 kV till lågspänningsställverk med utdragbara motorgrupper.

Frekvensomformare till samtliga större motorgrupper.
Avbrottsfritt strömförsörjningssystem typ UPS för styrsystem, säkerhetsfunktioner, informations- och larmsystem.

Helautomatiskt reservkraftanläggning

Komplett kablage inklusive kabelstegar, arbetsbrytare och kopplingslådor för hela anläggningen utförd enligt angivna standard och föreskrifter. Jordfelsövervakning och potentialjordning.

Styrsystem och övervakningssystem

Styrsystem av typ DCS.

I anläggningen finns det ett styrsystem för respektive enhet enligt nedan:

 • Panna
 • Övrig utrustning
 • Traverser

Hela anläggningen manövreras från kontrollrum